GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 08 Getuigschrift basisonderwijs

8.1. Procedure uitreiking

Het schoolbestuur reikt op voordracht en na beslissing van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uit aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs en dit zowel voor de
A-stroom als de B-stroom.
De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt om een getuigschrift
basisonderwijs te bekomen.
De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en voldoende beheerst zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.
Indien een leerling geen getuigschrift ontvangt, dan wordt die beslissing schriftelijk met redenen omkleed.

8.2. Beroepsprocedure bij niet akkoord gaan

De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt
aangevochten.

  • In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de drie kalenderdagen tot de directeur voor een overleg.
  • De directeur kan daarna de klassenraad opnieuw bijeenroepen. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen.
  • De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. 
  • Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. De beroepscommissie zal steeds de leerling en zijn ouders uitnodigen voor een gesprek. Ze kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn.
    Het resultaat van het beroep wordt via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging