SCHOOLREGLEMENT: 08 Getuigschrift basisonderwijs

Afdrukken
8.1. Procedure uitreiking

Het schoolbestuur reikt op voordracht en na beslissing van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uit aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs en dit zowel voor de
A-stroom als de B-stroom.
De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, heeft bereikt om een getuigschrift
basisonderwijs te bekomen.
De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen voldoende in aantal en voldoende beheerst zijn om het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.
Indien een leerling geen getuigschrift ontvangt, dan wordt die beslissing schriftelijk met redenen omkleed.

8.2. Beroepsprocedure bij niet akkoord gaan

De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt
aangevochten.