GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 10 Bijdrageregeling

10.1. Kosteloos onderwijs

Het basisonderwijs voor kinderen wordt binnen het Vlaamse gewest ‘kosteloos’ aangeboden. Alle schoolmateriaal die de kinderen nodig hebben, wordt gratis aangeboden. Wij geven gratis een degelijke vulpen aan elk kind van het eerste leerjaar (ook aan nieuwe leerlingen in andere klassen). Bij verlies of beschadiging verwachten we dat ouders zelf voor vervanging zorgen.

10.2. Verplichte uitgaven (o.a. maximumfactuur)
10.2.1. Schooleigen zaken

Zaken die de school als enige aanbiedt, moet je verplicht op school kopen. Bijv. turntruitje en turnbroekje

10.2.2. Maximumfactuur

Het Vlaams Parlement heeft een maximumfactuur voor basisscholen opgesteld: deze bedragen kunnen in januari aangepast worden.

 • Scherpe maximumfactuur:

o Voor kleuters: 45 euro
o Voor het lager: 85 euro

 • Minder scherpe maximumfactuur: Meerdaagse uitstappen verspreid over de zes jaren lagere school: 410 euro

De maximumfactuur omvat alle kosten die het onderwijs een stuk levendiger maken: schoolzwemmen vanaf het derde kleuter (gratis voor het zesde leerjaar), toneelvoorstellingen, schooluitstappen, sportdagen, museumbezoek …
In het begin van het schooljaar wordt per (leer)jaar een begroting bezorgd.

10.3. Niet verplichte uitgaven

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.
Voorbeelden: voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht, maaltijden, naschoolse lessen, schoolfoto’s, tijdschriften …
In de informatiebrochure die je in het begin van elk schooljaar krijgt, staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.
Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte.
De prijzen worden voorgelegd in de schoolraad.

10.4. Schoolrekening

Maandelijks wordt een schoolrekening met een overzicht van de gemaakte kosten gemaild naar de ouders. Wie dat wenst kan een afdruk vragen. We vragen met aandrang om de rekening binnen de 10 werkdagen te betalen.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op de vraag om de rekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we beide ouders een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende bedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
Voor ouders die gescheiden leven kunnen schoolrekeningen opgesplitst worden indien wij een duidelijke verwijzing vinden in het vonnis. In andere gevallen wordt de factuur niet aangepast.
Voor specifieke betalingsproblemen wordt steeds contact opgenomen met de directeur.

10.5. Betalingsmoeilijkheden

We blijven er ons van bewust dat de kosten voor sommige gezinnen een zware inspanning vragen. We staan als school ten allen tijde open voor communicatie op dit vlak!
Het kan ook dat schoolrekeningen niet of gedeeltelijk niet betaald worden zonder dat er financiële moeilijkheden zijn.
Wie betalingsmoeilijkheden heeft, kan hierover discreet met de directeur en of de zorgcoördinator komen spreken.
Merken we vanuit de school dat rekeningen niet betaald worden, dan zullen we hierover met de ouders in overleg gaan.

 • Een afbetalingsplan opstellen om de opgelopen achterstallen vereffend te krijgen
 • Eventueel een aantal diensten beperken om hoge kosten te vermijden. Bijv. fruitsap of melk, tijdschriften, warme maaltijden, …
 • Soms gaan we over naar voorafbetaling van bepaalde diensten. Bijv. een beurtenkaart voor maaltijden, waardoor het bedrag dat in een keer moet betaald worden kleiner is.
  Lukt het niet om in overleg met elkaar alles rond te krijgen dan moeten er verdere stappen gezet worden die we voor beide partijen liever vermijden. Dit komt dan ook uiterst zelden voor.
  De leerkracht speelt in deze materie nooit een actieve rol waardoor kinderen nooit met de vinger kunnen gewezen worden.
  Dit alles wordt geregeld tussen school (via de directeur of de zorgcoördinator) en de ouder(s).
  De procedure die wordt gevolgd:
  1. Eerste herinnering tot betaling Heel dikwijls gevoegd bij de rekening van de daaropvolgende maand
  2. Tweede herinnering tot betaling Een afzonderlijke herinnering wordt bezorgd
  3. Afspraken tussen school en ouders
  -Afbetalingsplan opstellen
  -Afspraken voor voorafbetaling
  -Afspraken om bepaalde diensten te schrappen
  - ...
  4.. Aangetekend schrijven van advocatenbureau dat met de scholengemeenschap samenwerkt. Administratieve kosten komen bovenop het verschuldigde bedrag
  5. Na verstrijken van vooraf vastgelegde datum: Brief aan vrederechter rond achterstallen
  6. Oproeping van ouders door Vredegerecht:  verzoening bij Vrederechter
  7. Aanmaning tot betaling via gerechtsdeurwaarder
  8. Dagvaarding bij Vrederechter

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging