GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 12 Schoolverzekering en vrijwilligerswerk

12.1. Schoolverzekering
12.1.1. Persoonlijke ongevallenverzekering

Alle kleuters en leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen, zowel op school als op weg van en naar school. Dit laatste betekent dat uw kind de veiligste en/of normale weg van huis naar
school (en omgekeerd) moet volgen. Deze waarborg geldt ook voor alle buitenschoolse activiteiten die door de school worden georganiseerd, zoals uitstappen, schoolreis, boswandeling e.d.m.

12.1.2. Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze waarborg dekt de ongevallen die een kleuter of leerling veroorzaakt aan derden, wanneer hij of zij onder het toezicht is van de school.
Let wel : ongevallen door de kinderen veroorzaakt aan derden op weg van en naar school zijn niet gedekt, want van toezicht door een leerkracht van de school is hier geen sprake. Vandaar het belang
van een verzekering ‘Familiale Burgerlijke Verantwoordelijkheid’ die door de ouders kan worden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij van hun keuze.

12.1.3. Terugbetaling ongevallenverzekering

De schoolverzekering betaalt de medische en farmaceutische kosten, alsook de kosten voor protheseapparaten en de hospitalisatiekosten. Gebroken brillen horen daar ook bij. Voor de vergoeding voor tanden en tandprotheses bestaat ook een aparte regeling.
Het is duidelijk dat de terugbetaling door de verzekering gebeurt na tussenkomst van het eigen ziekenfonds en enkel wanneer het ongeval in schoolverband plaatsvond. De schoolverzekering dekt geen stoffelijke schade of diefstal.

12.1.4. Wat te doen bij ongeval
 • Het ongeval zo vlug mogelijk melden bij de leerkracht, op het secretariaat of bij de directeur.
 • Het aangifteformulier dat je krijgt, vul je aan. 
  De medische fiche laat je door de dokter invullen.
 • Beide formulieren zo vlug mogelijk aan het secretariaat bezorgen. Het laatste blad, de uitgavenstaat, hou je voorlopig bij.
 • Je betaalt alle kosten van het ongeval.
 • Na tussenkomst van het ziekenfonds bezorg je de school het laatste blad ‘uitgavenstaat’. Daarop staat vermeld welk bedrag je zelf hebt moeten betalen.
 • Dit laatste bedrag wordt door de verzekering op je rekeningnummer gestort. 
12.2. Organisatienota en verzekering vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De
school doet dit via onderstaande bepalingen. Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen.
Organisatienota

 • Organisatie
  Vzw Sint-Lodewijk Brugge, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries, Brugge
 • Verplichte verzekering
  De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de
  vrijwilligers. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het interdiocesane centrum. De polis kan opgevraagd worden bij de directeur.
 • Vrije verzekering
  De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het interdiocesaan centrum. De polis kan opgevraagd worden bij de directeur.

Vergoedingen
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.

 • Aansprakelijkheid
  De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
 • Geheimhoudingsplicht
  Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging