GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 14 Leefregels op onze school

14.1. Omgangsvormen

Onze school hecht veel belang aan een stijlvol optreden van de leerlingen. Dit blijkt o.a. in respect tegenover elkaar en het personeel, respect voor de infrastructuur en het materiaal , een voorname
houding, een beschaafde omgangstaal en aandacht voor hygiëne.
We dringen aan op een verzorgd voorkomen. Onze leerlingen moeten een onderscheid maken tussen vrijetijdskleding en kleding om naar school te komen. In onze cultuur vraagt elke omstandigheid en elke plaats immers een aangepaste kleding: wat thuis en in de vrije tijd kan en mag, past vaak niet op school en in de studiesfeer.

14.2. Klas- en schoolafspraken

In de klas gelden klasafspraken die door de leerkracht verduidelijkt worden.
In het schoolwerkplan staan ook schoolafspraken die de leerkrachten maakten i.v.m. regelingen tijdens de speeltijden en tijdens de middagpauze. Deze worden aan de leerlingen verduidelijkt bij
het begin van elk schooljaar en telkens het nodig is om deze wat op te frissen.

14.3. Kinderen naar school brengen en terug ophalen
 • Kleuter: Vanaf 8.05 u. ’s morgens en vanaf 12.55 u. ’s middags worden de kleuters naar de speelplaats (bij regenweer de turnzaal) gebracht. Van onze eerste kleuters mogen de tasjes
  vooraf aan de klas gezet worden. De kinderen van tweede en derde kleuter houden hun tasje bij.
  ’s Avonds worden de kleuters naar de meeting point begeleid. Daar worden ze door ouders of door een opvoed(st)er van de Paddenstoel opgehaald. Wie niet opgehaald werd, wordt
  naar de opvang gebracht.
 • Lager: de leerlingen komen de school binnen en verlaten de school altijd via de deur aan de speelplaats. Enkel na de studie kunnen ze de school via de voordeur verlaten.
14.4. Toegang tot de klaslokalen voor ouders

Tijdens de klasuren gaan ouders of bezoekers nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zondertoestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht gedurende de lesuren.

Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen
leerkracht en ouder(s).

14.5. Verjaardagsritueel

Als een kind verjaart, is dat een prachtig moment om het eens in het zonnetje te zetten: elke klas heeft een eigen verjaardagsritueel.
Op school is de traditie gegroeid dat de jarige dan zijn klasgenootjes kan trakteren (dat moet uiteraard niet).
Toch willen we dat graag gezond, gezellig en bescheiden houden: een stukje cake of koek of eventueel een klasgeschenk (zoals boek, spel).

14.6. Schade en verlies

De school is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen.
Om verlies en diefstal te voorkomen, vragen wij alle kledingstukken te voorzien van naam en in alle boeken, schriften… enz. de naam te schrijven.
Geld wordt nooit in de klas, de schooltas of de jas achtergelaten.
Fietsen moeten altijd gesloten worden.
Wanneer de leerlingen schade toebrengen, vallen de herstellingskosten of de schadeloosstelling volledig ten laste van de ouders.
Een verloren of beschadigd boek van de school of van de klasbibliotheek moet vervangen of vergoed worden.

14.7. Afspraken i.v.m. gsm en elektronische speeltjes

Elektronische speeltjes horen niet thuis op school. We vragen om ze niet mee te geven naar de school. Indien dit toch het geval is, moeten die uitgeschakeld zijn tijdens de klas- en studieactiviteiten. Over de middag mogen kinderen die blijven eten hun gsm niet bijhebben (o.m. omwille van gevaar voor verlies).
Wie toch zijn gsm gebruikt tijdens de lessen of pauzes, moet die afgeven. Deze kan, als de school uit is, terug opgehaald worden op het secretariaat door de ouder(s).

14.8. Milieu- en gezondheidsbeleid
 • We stimuleren het gebruik van drinkbussen + herbruikbare flesjes en boterhamdozen.
 • Gezonde tussendoortjes:
  o Een koekje, een stukje fruit (of groente) kan deugd doen voor of tijdens het
  speelkwartier.
  § Voormiddag: enkel een stuk fruit of groente. Koekjes worden dan niet
  bovengehaald
  § Namiddag: een koek mag ook
  o Water is gezond. Het mag meegebracht worden in een hersluitbaar flesje. Op school
  kan het altijd bijgevuld worden.
  o Op school wordt er niet gesnoept. Ook geen kauwgom
  o Er is dagelijks melk- en fruitsapbedeling in de kleuterklassen
 • We geloven dat ‘bewegen’ uiterst belangrijk is in de groei en ontwikkeling van kinderen
  o Alle kleuters krijgen wekelijks een extra bewegingsles (bovenop het wettelijk aantal
  uren LO)
  o Tot aan de herfstvakantie en vanaf de paasvakantie is er wekelijks, per kleuterjaar,
  een fietsnamiddag. De kleuterleidsters geven door waar de fietsen kunnen gebracht
  en opgehaald worden.
  o Het derde kleuter krijgt in het derde trimester enkele weken watergewenning.
  o In de lagere school worden er zwemreeksen ingericht voor alle klassen. Telkens zes
  weken na elkaar om de lessen efficiënter te maken.

14.9. Kledij en omgangsvormen

Onze school hecht veel belang aan een stijlvol optreden van de leerlingen. Dit blijkt o.a. in
§ de aandacht en het respect van de leerlingen tegenover elkaar en tegenover alle personeelsleden: voorname houding en beschaafde omgangstaal
§ de zorg en respect voor eigen materiaal, andermans bezit, het materiaal van de school
§ de aandacht voor hygiëne
We vragen een verzorgd voorkomen.
Kledij, als uiting van de eigen persoonlijkheid, moet steeds getuigen van een goede smaak en van soberheid en mag geen uitdagende vormen aannemen of leiden tot concurrentie.
Zo vragen wij een nette haartooi en laten niet toe dat onze leerlingen zich laten opmerken door opvallende of extravagante accessoires. Ook make-up vinden we niet passend voor een basisschool.
Onze leerlingen moeten een onderscheid maken tussen vrijetijdskledij en kledij om naar school te komen. In onze cultuur vraagt elke omstandigheid en elke plaats immers een aangepaste kledij:
wat thuis en in de vrije tijd kan en mag, past soms niet op school. 
We adviseren om geen teenslippers te dragen op gewone schooldagen daar dit gevaarlijk is tijdens het spel op de speelplaats.
Het is moeilijk om een lijst op te stellen van wat juist wel en wat niet mag op school. We hebben er vertrouwen in dat de ouders hier ook over nadenken en dit (zeker met de grotere kinderen)
bespreken. Als de directeur of de leerkrachten iets niet passend vinden, zullen we daarover communiceren.
Dit stijlvol optreden kan uiteraard niet beperkt blijven tot het schoolgebeuren alleen. Ook op plaatsen en activiteiten buiten de schoolmuren wordt van onze leerlingen verwacht dat zij stijlvol zijn in
gedrag, kleding en voorkomen. Wij denken hierbij aan de weg van en naar school, uitstappen en schoolreizen, sportactiviteiten… Wat op school niet mag en kan, mag en kan ook niet op die plaatsen
en activiteiten.

14.10. School verlaten

De kinderen die tussen de middag op school blijven, of na vier uur overblijven, mogen nooit het gebouw of de speelplaats verlaten. Ook na de schooluren is het zonder toestemming niet toegestaan
in het gebouw rond te lopen om bv. een vergeten boek op te halen!

14.11. Toegang tot de school

’s Morgens worden de kinderen niet voor 8.05 u. op de speelplaats verwacht. Wie vroeger op school toekomt, moet gebruik maken van de voorschoolse opvang. Kinderen die ’s middags naar huis gaan, worden pas vanaf 12.55 u. op school verwacht.

15. REVALIDATIE

15.1. Doorverwijzing naar externe hulpverleners

Het doorverwijzen naar externe hulpverleners is een besluit dat genomen wordt op het MDO door het schoolteam. De ouders worden door de school op de hoogte gebracht van dit advies. De ouders
hebben de vrije keuze om al of niet op dit advies in te gaan.
De CLB – lijst met de externe hulpverleners in de regio wordt als informatie meegegeven. Als er een behandeling opgestart wordt bij een externe hulpverlener, dan gaat de therapie door buiten de
lesuren

15.2. Therapie tijdens de lesuren

De leerlingen kunnen therapie volgen tijdens de lesuren (150 min. verplaatsing inbegrepen) indien zij aan de voorwaarden voldoen én als er een volledig dossier is.
Voorwaarden: Er kan therapie opgestart worden als:

 • er een lange afwezigheid was omwille van ziekte of ongeval
 • er sprake is van een leerstoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose (bijv. attest dyslexie)
  Een volledig dossier bevat:
  · een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden
  · een medisch attest waaruit noodzakelijkheid, frequentie en duur van de revalidatie blijkt
  · een advies, geformuleerd door CLB, na overleg met de school en de ouders. Dit advies moet motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is
  · de toestemming van de directeur voor de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest
  De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten,
  verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.
  Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.
  De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.

15.3. Therapie op school buiten de lesuren

De ouders ontheffen de school van de burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. hun kind.
Op 1 september van elk schooljaar bezorgt de externe hulpverlener een verzekeringsbewijs aan de school.

16. PRIVACY

16.1. Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer.
Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

16.2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

16.3. Publiceren van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, op de T.V. in de inkomhal, op Facebook, op een infofolder, … De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de
beelden staat.
We gaan ervan uit dat ouders geen bezwaar hebben tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Ouders die daar toch bezwaar tegen hebben
kunnen dit melden aan de directeur. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van het kind meer publiceren.

16.4. Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting
blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden doorgerekend aan de ouders. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op
medeleerlingen.

17. PARTICIPATIE

17.1. Schoolraad
17.2. Ouderraad
17.3. leerlingenraad

Zie menu WIE is WIE: Schoolstructuur

18. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING

De ‘infobrochure onderwijsregelgeving’ biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar door hier te klikken 

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging