GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 15 Revalidatie

15.1. Doorverwijzing naar externe hulpverleners

Het doorverwijzen naar externe hulpverleners is een besluit dat genomen wordt op het MDO door het schoolteam. De ouders worden door de school op de hoogte gebracht van dit advies. De ouders
hebben de vrije keuze om al of niet op dit advies in te gaan.
De CLB – lijst met de externe hulpverleners in de regio wordt als informatie meegegeven. Als er een behandeling opgestart wordt bij een externe hulpverlener, dan gaat de therapie door buiten de
lesuren

15.2. Therapie tijdens de lesuren

De leerlingen kunnen therapie volgen tijdens de lesuren (150 min. verplaatsing inbegrepen) indien zij aan de voorwaarden voldoen én als er een volledig dossier is.
Voorwaarden: Er kan therapie opgestart worden als:

 • er een lange afwezigheid was omwille van ziekte of ongeval
 • er sprake is van een leerstoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose (bijv. attest dyslexie)
  Een volledig dossier bevat:
  · een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden
  · een medisch attest waaruit noodzakelijkheid, frequentie en duur van de revalidatie blijkt
  · een advies, geformuleerd door CLB, na overleg met de school en de ouders. Dit advies moet motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is
  · de toestemming van de directeur voor de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest
  De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten,
  verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.
  Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen.
  De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen buiten de school, wordt tijdens de revalidatie en tijdens de verplaatsingen gedekt door de revalidatieverstrekker.
15.3. Therapie op school buiten de lesuren

De ouders ontheffen de school van de burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. hun kind.
Op 1 september van elk schooljaar bezorgt de externe hulpverlener een verzekeringsbewijs aan de school.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging