GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 16 Privacybeleid

16.1. Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer.
Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

16.2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

16.3. Publiceren van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op de website, op de T.V. in de inkomhal, op Facebook, op een infofolder, … De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de
beelden staat.
We gaan ervan uit dat ouders geen bezwaar hebben tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Ouders die daar toch bezwaar tegen hebben
kunnen dit melden aan de directeur. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van het kind meer publiceren.

16.4. Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting
blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gemaakt worden, worden doorgerekend aan de ouders. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op
medeleerlingen.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging