GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 02 Inschrijven van de leerlingen

2.1. Instemmen met schoolreglement en schoolvisie

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

2.2. Officieel document voorleggen

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de ISI-kaart, het geboortebewijs, een trouwboekje, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas ...). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. 

2.3. Periodes om in te schrijven
  • Periode 1: Tussen herfst- en kerstvakantie: broers en zussen van al ingeschreven kinderen + kinderen van personeel.
  • Periode 2: Eerste 3 weken van maart: sociale mix: de school schrijft alle kinderen in, maar in deze periode moet de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen. Wanneer één van die contingenten vol is, wordt de inschrijving ‘uitgesteld’ en krijg je een definitief antwoord na de paasvakantie.
  • Periode 3: Na de paasvakantie: vrije inschrijvingen: tijdens deze periode schrijft de school alle kinderen in zolang er plaats is. Wanneer een school of klasgroep vol is, krijg je een formulier ‘Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’.
2.4. Kleuters en leerplichtigen

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden, maar kan pas naar school komen de eerste instapdag volgend op de dag waarop de kleuter 2,5 jaar wordt. Wordt een kleuter pas ingeschreven nadat het 2,5 jaar is, dan moet het ook wachten tot de volgende instapdag om te starten. Kleuters zijn niet leerplichtig. 

Aan drie jaar stapt men in op moment van inschrijving en hoef je geen instapdatum meer af te wachten. Ook bij schoolverandering (ongeacht de leeftijd) kun je direct instappen. 

In september van het jaar waarin je kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. 

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

2.5. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Ouders kunnen hun leerplichtig (zesjarig) kind pas in het eerste leerjaar inschrijven als het kind het jaar voordien minimaal 250 halve dagen Nederlandstalig kleuteronderwijs heeft gevolgd. Indien kinderen minder dan 250 halve dagen Nederlandstalig kleuteronderwijs hebben gevolgd, kunnen zij worden ingeschreven onder opschortende voorwaarde, in afwachting van een definitieve beslissing van de klassenraad.

2.6. Screening niveau onderwijstaal

De school moet van elke leerling die voor het eerst in de lagere school komt een taalscreening afnemen. Die kan leiden tot het volgen van een taaltraject. 

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.

2.7. Weigeren van leerlingen

In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van een leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

2.8. Capaciteit van de school

De school moet haar capaciteit vastleggen. Bijkomende leerlingen worden geweigerd eens die capaciteit bereikt is. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling ingeschreven in het inschrijvingsregister. Dit register vervalt op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het register behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. 

Scholen die lid zijn van een LOP melden de weigering ook aan de voorzitter van het Lokaal Overlegplatform. De bemiddelingscel van het LOP neemt automatisch contact op met de ouders. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Na de bemiddeling door het LOP kunnen ouders alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. 

Contactadres LOP Basisonderwijs (Lokaal Overleg Platform)

p/a Jo De Potter
Stijn Streuvelslaan 65
8501 Heule
0490/58 99 61

2.9. Attest Buitengewoon Onderwijs

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en
uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer je kind niet beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, maar tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor hem/haar wijzigt en de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voormeld verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging