GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLREGLEMENT: 04 Organisatie van de leerlingengroepen

4.1. Vormen van leerlingengroepen - klasindeling

De klassen worden ingedeeld volgens leeftijdsgroepen.
Onze school kiest voor (een) gemengde peuter/eerste kleuterklas(sen).
Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een kind, dat in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum) of omwille van de samenstelling van de klas.

4.2. Overzitten

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is
dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft
ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.

4.3. Een jaar overslaan

Na overleg met ouders en CLB kan de klassenraad adviseren dat een kind een jaar overslaat.

4.4. Wie beslist: school of ouders

Het decreet basisonderwijs geeft maar op twee ogenblikken het laatste woord aan de ouders.
· Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs kunnen de ouders kiezen of dat gebeurt op 5, 6 of 7 jaar. Ze moeten het advies van de school en CLB wel aanhoren, maar dit is niet bindend.
· Ouders mogen ook beslissen of een leerling een achtste jaar lager onderwijs zal volgen.
Over de andere overgangen (bijvoorbeeld van tweede naar derde leerjaar ) spreekt de regelgeving niet. Dat betekent dat de school beslist, tenzij ze het laatste woord vrijwillig afstaat aan de ouders.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging