GROEIENenBLOEIEN

SAMENLEVINGSPLAN (ANTIPESTPLAN)

UIT ONS PEDAGOGISCH PROJECT - SCHOOLVISIE

In onze gezellige, hartelijke school willen we graag kinderen volop tot groei en bloei zien komen op vele vlakken. Daarom willen we aan ieder kind zoveel mogelijk kansen geven vanuit een groot respect voor ieders eigenheid.’

’We streven ernaar dat iedereen zich hier ‘goed voelt’. “

SAMENLEVINGSPLAN

We zetten ons dagelijks in om de kinderen die ons toevertrouwd worden zoveel mogelijk handvaten aan te reiken om hen sociaal vaardig en sociaal weerbaar te maken.
We organiseren heel bewust allerhande zaken waarbij we focussen op een veilig en warm schoolklimaat en sociale vaardigheden.
Dit alles staat samengevat in ons uitgebreid samenlevingsplan (= een onderdeel van ons beleidsplan).

PLAGEN - PESTEN

We zijn echter niet blind voor de realiteit waarbij pesten deel uitmaakt van het samenleven. Overal waar mensen elkaar meermaals vinden, maken pesterijen een kans. Pesten op school valt nooit helemaal uit te sluiten. Zelfs de school met het best uitgevoerde antipestactieplan ontsnapt hier niet aan.

We stelden een stappenplan op dat gevolgd wordt bij een pestprobleem. Hierbij hebben we aandacht voor:

• het kind dat zich gepest voelt
• het kind (of de kinderen) die als pester worden aangeduid
• de andere kinderen in de klas (omstaanders of meelopers)

Bij een gewone ruzie worden ouders niet ingelicht. Als leerkrachten, zorgcoördinator, directeur, opvoeders aanvoelen dat het ernstiger is dan een gewone ruzie, worden ouders wel ingelicht en betrokken.

WANNEER JE ALS OUDER EEN ZORG HEBT

Stel, je hebt een vraag, een probleem, een zorg dan neem je best contact op met de leerkracht van je kind, de verantwoordelijke van de opvang of met de zorgcoördinator.
Afhankelijk van je vraag kun je ook de directeur contacteren.
Voor uitzonderlijke gevallen kan ook contact genomen worden met de ouderafgevaardigden in de schoolraad.

BETER INTERNETTEN

- Cyberpesten … is een persoon pesten met behulp van digitale media zoals sociale media, mail, websites, sms, enz.
Cyberpesten kan, anders dan gewoon pesten, 24 op 24 en 7 op 7 doorgaan.
Ook thuis ben je dan kwetsbaar. Dat vergroot de impact en de kwetsuren. Via cyberpesten kan er ook een groter digitaal „publiek‟ worden betrokken bij het pesten. Ook dat vergroot de impact op het slachtoffer. Het vergt ook minder lef van de pester. Officieel kan cyberpesten anoniem, maar meestal is het zo dat het slachtoffer wel degelijk weet welke dader er achter de anonieme berichten zit. Bijna altijd kennen dader en slachtoffer elkaar ook „in real life‟.
- Ook hier maken we werk van preventie: we hebben een leerlijn uitgewerkt waar we vanaf de derde kleuterklas kinderen leren omgaan met internet, sociale media, …

ENKELE VOOROORDELEN OVER PESTEN

Pesten zou vanzelf wel overgaan.
Fout! Wanneer er niets wordt aan gedaan, zal het enkel maar erger worden.
Je zou van pesterijen harder worden.
Plagerijen leiden tot enige hardheid, maar pesterijen “breken” slachtoffers. De gepesten worden overtuigd van hun minderwaardigheid en onzekerheid. Het pesten is dus geen stimulans, maar een belemmering van hun ontwikkeling.
Slachtoffers lokken het meestal zelf uit.
Ja en neen. Dit is soms het geval, maar het mag zeker niet veralgemeend worden.

TIPS VOOR OUDERS

- School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Toch moet iedere partij waken over haar eigen grenzen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat ouders op school (en ook niet aan de schoolpoort of op de weg naar school of thuis) eigenhandig het probleem willen oplossen. Er moet overleg zijn met de leerkrachten (voor of na de schooluren) en/of directeur. In onze school werd ook de zorgcoördinator aangeduid als vertrouwenspersoon van de leerlingen. Ook de ouders kunnen dus steeds terecht met vragen bij de zoco, naast de eigen klastitularis of de directeur.

- Voor een pestgedrag op school blijft de inbreng van de ouder bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie en tot het ondersteunen van de aanpak van de school. Neem EERST contact op met de school alvorens in contact te treden met de ouders van de andere partij. De emotionele betrokkenheid bij je eigen kind kan soms te groot zijn om een juist inzicht te krijgen.

- Ouders maken thuis tijd om met hun kinderen over het probleem te praten en laten het kind duidelijk aanvoelen dat ze achter de aanpak van de school staan. Geloof samen met je kind dat er een eind aan pesten kan komen.

- Als je er achter komt dat je kind zijn probleem niet durft te melden op school, vragen wij om je kind in eerste instantie toch te stimuleren om naar de leerkracht toe te stappen. Pas als dit niet lukt, neemt je zelf contact op met de school.

- Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat of in een hobbyclub, probeert je contact op te nemen met de organisatie daar om het probleem bespreekbaar te maken. Een school mag immers niet voor conflicten buiten haar eigen muren verantwoordelijk worden gesteld. Toch kan het geen kwaad om ook hiervan de school op de hoogte te brengen. Vaak breiden broeihaarden zich uit naar andere locaties.

- Bij cyberpesten wordt elke vorm van reactie door het slachtoffer afgeraden. Neem zo snel mogelijk contact op met de directeur en/of de ict-coördinator.

- Als ouder kun je veel info lezen over hoe je je kinderen kan ondersteunen in de omgang met sociale media, internet

• internet binnen het gezin bespreekbaar maken: https://childfocus.be/nl-be/Online-veiligheid/Preventieportaal-online-veiligheid
• privacy: https://www.ikbeslis.be/

- Ouders geven zelf het goede voorbeeld hoe een conflict kan worden opgelost.

- Stimuleer uw kind om voor zichzelf op te komen, maar ook voor anderen.

- Geloof niet steeds alles wat je kind zegt.

- Ga na of jouw kind het volledige verhaal vertelt.
Tracht door gerichte vraagstelling en het aanhoren van alle partijen een mening te vormen. Pas dan kan je een oordeel uitspreken over je zoon of dochter en eventueel over de pester.

- Stimuleer je kind zeker niet om het recht in eigen handen te nemen, zich arrogant of dominant te gedragen en zeker niet op een gewelddadige manier.

- Indien je kind op school bestraft werd voor zijn daden, is het niet nodig om thuis nog een extra straf op te leggen. Wijs wel in een gesprek op de gevolgen van het pestgedrag en laat duidelijk je afkeuring blijken. Reageer ook positief op elke gedragsverbetering, hoe bescheiden ook.

SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging